, section News

Varování pro spotřebitele CBD a konopných olejů nabízených na trhu EU

V Praze proběhlo v rámci programu Patient Focus Certification (PFC) historicky první nezávislé testování jednak kvality maloobchodně dostupného kanabidiolu (CBD, nepsychotropní látka z konopí), jednak složení tzv. konopných olejů dostupných v Evropské unii. Výsledky jednoznačně potvrdily nezbytnost nezávislé certifikace kvality hromadně vyráběných produktů z konopí.

 

Seznam CBD a konopných OLEJŮ splňujících limity PAU 

Ve spolupráci s první evropskou laboratoří certifikovanou programem PFC, jež pracuje na Ústavu analýzy potravin a výživy  Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT), vyhodnotil v Praze sídlící Mezinárodní institut pro konopí a kanabinoidy (ICCI) kvalitu některých typů komerčně dostupného CBD a tzv. „konopných olejů."

Tým profesorky Jany Hajšlové testoval 29 olejů s obsahem nepsychotropní biologicky účinné látky z konopí CBD (kanabidiol) a 25 olejů z konopných semen zakoupených na evropské trhu v posledním čtvrtletí roku 2016. „U obou kategorií nás zajímala kvalita a autenticita použitých olejů a případný obsah environmentálních kontaminantů, polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU), které se mohou v olejích kumulovat (pro ochranu zdraví konzumentů byly legislativně stanoveny maximální limity). U „CBD olejů" jsme také zkoumali shodu stanovených obsahů CBD s výrobcem uváděnými hodnotami a možný obsah THC" (tetrahydrokanabinol - hlavní psychotropní látka v konopí), vysvětluje prof. Hajšlová klíčové body hodnocení.

Ředitel výzkumu ICCI Tomáš Zábranský vysvětluje důvody, proč byla do hodnocení kvality konopných potravin vybrána právě tato hlediska: " Vícejaderné polycyklické aromatické uhlovodíky, jako je benz(o)pyren, jsou klasifikovány jako kancerogeny a genotoxické mutageny třídy IIa - podle klasifikace Mezinárodní organizace pro výzkum rakoviny (IARC)  jsou to tedy látky, jejichž kancerogenita byla prokázána experimentálně na zvířatech a prokazuje ji velké množství epidemiologických studií. Zejména pro nemocné lidi, kteří se snaží využít známé blahodárné účinky CBD, polycyklické aromatické uhlovodíky nebezpečné jsou bezesporu, a to zejména při dlouhodobém (chronickém) příjmu. 

Problém představuje i nadměrný obsah THC v krvi po použití CBD olejů. THC je další medicínsky účinnou látkou z konopí, na rozdíl od CBD je ale psychoaktivní. I jeho relativně nízká množství tak mohou u citlivějších jedinců způsobit změny ve vnímání, které mohou ohrozit jejich schopnost řízení a rozhodování obecně - obzvláště pokud si možnosti ovlivnění své psychiky vnější látkou nejsou vědomi. Dalším problémem může být u řidičů pozitivní nález při dopravních kontrolách, který je může stát přinejmenším dočasně řidičský průkaz, Obecně řečeno je psychoaktivní látka v těle, o níž nemáte ponětí, problémem vždy. "

Výsledky analýzy překonaly očekávání možných nedostatků. To vede ICCI spolu s Ústavem analýzy potravin a výživy k rozhodnutí informovat spotřebitele o riziku zdravotně nebezpečných kontaminací.

Z hlediska obsahu polyaromatických uhlovodíků (PAU) vyhovělo jen 9 z 29 (31 %) testovaných CBD olejů.

Lépe v tomto základním kritériu bezpečnosti potravin uspěly tzv. konopné oleje (což jsou ve skutečnosti oleje z konopných semínek, nikoliv z konopných rostlin). V této kategorii z 25 testovaných vyhovělo legislativním limitům PAU v potravinách 23 produktů (92 %).

Analýza kvality odhalila problém také v nedostatečném informování zákazníků o složení produktu. Plných 60 % testovaných CBD olejů na etiketě vůbec neuvádělo obsah THC - přestože po konzumaci doporučené či maximální dávky hrozí spotřebiteli pozitivní nález hladiny THC vyšší než limit 2 ng na ml krve při kontrolách v dopravě či zaměstnání, jenž platí v ČR**. Pro čtvrtinu testovaných olejů je toto riziko spojeno již s užitím doporučené dávky a dalších 10 % toto riziko vyvolá při užití maximální dávky uváděné na obalu. Dalšími nedostatky na etiketách 34 % CBD olejů se ukázaly rozpory mezi skutečným obsahem CBD či sumy CBD a kyseliny cannabidiolové (CBDA) a obsahem, který uvádí výrobce.

Konopný průmysl v posledních letech výrazně roste. Toto i další nezávislá testování* kvality konopných produktů určených ke spotřebě lidmi potvrzuje nutnost zavedení a dodržování standardů pro bezpečnou výrobu a distribuci. ICCI proto v loňském roce licencoval PFC program od americké pacientské organizace ASA pro certifikace mimo území USA a lokalizoval certifikační kritéria pro použití v EU. Co bude dál s provedeným výzkumem vysvětluje výkonný ředitel ICCI Pavel Kubů: „Kontaktujeme všechny výrobce testovaných konopných potravin, sdělíme jim výsledky a nabídneme pomoc při kontrole bezpečnosti a zvyšování kvality produktů. Seznam těch potravin, které v analýze PAU vyhověly limitům, bude všem spotřebitelům k dispozici na webových stránkách PFC International. Členům pacientských organizací sdružených v mezinárodní asociaci IMCPC bude prostřednictvím spolku KOPAC ohledně kvality konkrétního oleje, který užívají, poskytnuta informace, zda byl mezi testovanými a případně s jakými výsledky.

 

ICCI (International Cannabis and Cannabinoids Institute) vznikl jako společný projekt pacientských organizací, českých vědeckých společností a americké investiční společnosti Dioscorides Global Holdings. Hlavní sídlo má v Praze a jako takzvané centrum excellence spolupracuje například s Univerzitou Karlovou, Českým vysokým učením technickým, Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Masarykovou univerzitou v Brně, Mendelovou univerzitou v Brně, Palackého universitou v Olomouci, či s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě.

PFC (Patient Focus Certification, česky volně „Certifikace prováděná s primárním ohledem na ochranu pacientů") je nezávislým programem certifikace kvality konopných výrobků určených ke spotřebě ať už jako léčiva, léčebné prostředky, potravinové doplňky či potraviny.

ÚAPV (Ústav analýzy potravin a výživy), který je je součástí Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT, disponuje špičkovým vybavením a jeho realizované zkoušky jsou akreditovány dle ISO 17025. Výzkumné projekty jsou zaměřeny především na problematiku kvality, autenticity a chemické bezpečnosti potravin, krmiv, potravinových surovin, doplňků stravy apod. V posledních letech jsou v rámci interdisciplinárního výzkumu aplikovány tzv. „omics" technologie při posuzování in vivo/in vitro účinků vyvolaných biologicky aktivními látkami (zdraví prospěšnými i toxickými). Interdisciplinární spolupráce zahrnuje řadu lékařských pracovišť.

 

Odkaz:

*Vandrey R, Rabber JC et all. Cannabinoid Dose and Label Accuracy in Edible

Medical Cannabis Products. JAMA. 2015;313(24):2491-2493.

** „Nařízení vlády č. 41/2014 Sb., o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou"

 

Více informací:

Jakub Večerka, 603 185 441, jakub.vecerka@icci.science

 

Ke stažení: Seznam CBD a konopných OLEJŮ splňujících limity PAU

 


Newsletter

By clicking sign up I give me consent to ICCI to process my personal data for the purpose of obtaining newsletters. More information can be found HERE.

Cookies help us deliver our services and provide personalized experiences. By using this website, you agree to our use of cookies and privacy policy. More info